Cần có giải pháp cho tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cần có giải pháp cho tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nhiều DNNN đang nợ nhiều, không đảm bảo an toàn tài chính

Nhiều DNNN đang nợ nhiều, không đảm bảo an toàn tài chính

Cổ phần hóa DNNN: Hàng nghìn tỷ đồng đã và đang bị thất thoát

Cổ phần hóa DNNN: Hàng nghìn tỷ đồng đã và đang bị thất thoát

Thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước chậm: Vì sao?

Thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước chậm: Vì sao?

Bán vốn nhà nước: Cần chọn NĐT chiến lược, không chỉ chọn mức giá cao

Bán vốn nhà nước: Cần chọn NĐT chiến lược, không chỉ chọn mức giá cao

Ì ạch tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ì ạch tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước