Ðối thoại để tháo gỡ những bức xúc của người dân

Ðối thoại để tháo gỡ những bức xúc của người dân

Lãnh đạo Ðảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Phúc (quận Ba Ðình, Hà Nội) vừa tổ chức tiếp xúc, đối thoại với...