Tác dụng ngược của cống ngăn lũ

Hàng ngàn nhà vườn Tiền Giang, Vĩnh Long kêu khổ vì những chiếc cống ngăn lũ chắn ngang vàm sông, rạch, ngăn cản ghe xuồng.