Tác dụng không thể tin nổi của những cái ôm

Một cái ôm thật chặt không chỉ là thông điệp của sự hỗ trợ và đồng cảm, mà còn có khả năng chữa bệnh.