Tác động của chính sách vĩ mô đối với sản xuất, kinh doanh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Từ tháng 8-2008 trở đi, chỉ số giá hàng hóa trong nước và quốc tế đã giảm đáng kể (khoảng 20-30%) nhưng ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì lãi suất cơ bản 14% kéo dài cho đến trung tuần tháng 10, khiến các nhà sản xuất chịu không nổi, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhất là đối với những doanh nghiệp (DN) đang thực hiện các công trình dự án dở dang bị ngân hàng cắt tín dụng theo cam kết.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140830&sub=131&top=38