SV phải đủ 60 điểm hành vi mới đạt chuẩn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là các yêu cầu cơ bản về "chuẩn" của SV ĐH Thương mại theo bộ "chuẩn đầu ra" mà trường này công bố tháng 2/2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=127637