Sức khỏe tinh thần trẻ em - vấn đề của chất lượng dân số

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số đều là những chuyện quan trọng của công tác dân số Việt Nam. Quy mô là “đứa con cả” luôn được quan tâm và vẫn đang phải quan tâm. Chất lượng dân số là chuyện không cũ nhưng vẫn đang rất mới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/154340