Sửa thuế hỗ trợ doanh nghiệp

Việc áp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón được đánh giá là sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, người nông dân và ngân sách nhà nước. Thông tin này được đưa ra tại Tọa đàm: Sửa thuế để hỗ trợ hoạt động Doanh nghiệp diễn ra ngày hôm nay.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/sua-thue-ho-tro-doanh-nghiep-124284.htm