Sửa quy định chưa phù hợp để bảo vệ người lao động

    Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên ủng hộ sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định.

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/804222/