Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học tư thục

  Gốc

  (SGGP).- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định 63 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục (gọi tắt là Quyết định 61 ban hành năm 2009). Theo đó, Quyết định 63 có nhiều sửa đổi phù hợp, sát với điều kiện thực tế và chính thức có hiệu lực từ ngày 26-12-2011.

  (SGGP).- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định 63 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục (gọi tắt là Quyết định 61 ban hành năm 2009). Theo đó, Quyết định 63 có nhiều sửa đổi phù hợp, sát với điều kiện thực tế và chính thức có hiệu lực từ ngày 26-12-2011.

  Trước những bất cập của Quyết định 61 và Thông tư 20 (Thông tư hướng dẫn chuyển đổi các trường dân lập sang loại hình trường tư thục) mà Báo SGGP đã phản ánh trong loạt bài “Chuyển đổi các trường dân lập sang tư thục: Bất ổn” (đăng ngày 21, 22 và 24-10), Quyết định 63 đã làm rõ hơn các vấn đề như: phần vốn sở hữu chung, quyền lợi của các cổ đông, trích thu nhập để đầu tư xây dựng phát triển trường…

  Cụ thể, phần vốn sở hữu chung hợp nhất được xác định rõ là số tài sản hợp nhất của tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập trường và số tài sản tăng thêm trong quá trình hoạt động của trường. Phần tài sản này là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và không phân chia. Và đại diện cho phần sở hữu chung không chia là do tập thể góp vốn, hội đồng quản trị, đại diện tập thể người góp vốn và thành viên cơ hữu của trường quản lý, điều hành theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển. Đại diện cho phần vốn này có đầy đủ quyền như các cổ đông góp vốn khác và được tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông.

  Quyết định cũng khẳng định cổ đông là người sở hữu ít nhất 1 cổ phần và có quyền tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng số cổ phần sở hữu. Về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần trở lên.

  Ở phần “Thu nhập và sử dụng thu nhập” sau khi đã trừ các khoản chi phí, Quyết định 63 quy định trích tối thiểu 25% để lập quỹ đầu tư xây dựng phát triển nhà trường.

  T.Hùng

   Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2011/11/273731/