Sửa đổi một số điều, khoản liên quan đến đất đai tại Quyết định số 41

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBND TP vừa ban hành Quyết định số 54/2009, sửa đổi một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008, về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=136353