Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan xét tuyển, xét thăng hạng viên chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực chính quyền địa phương; Quyết định số 1098/QĐ-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Quyết định số 1099/QĐ-BNV về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định 1096/QĐ-BNV, danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương được sửa đổi, thay thế gồm 3 thủ tục: Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Quyết định này thay thế Quyết định 2191/QĐ-BNV ngày 7/7/2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương.

Theo Quyết định 1098/QĐ-BNV, danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được sửa đổi, bổ sung gồm 4 thủ tục: Thủ tục tuyển viên chức, thủ tục xét tuyển viên chức, thủ tục tiếp nhận vào viên chức, thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định này thay thế Quyết định 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ...

VIDEO - Lương công chức tăng đáng kể sau cải cách tiền lương, cao nhất 21 triệu/tháng.

Linh Chi Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sua-doi-bo-sung-nhieu-quy-dinh-lien-quan-xet-tuyen-xet-thang-hang-vien-chuc-169240223142454688.htm