Sửa đổi, bổ sung một số quy định phục vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành dự thảo và đang tiến hành lấy ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung một số văn bản quan trọng của Trung ương phục vụ cho Đề án 'Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả'.

Đó là các văn bản: Quy định 219-QĐ/TƯ ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”; Quyết định 184-QĐ/TƯ ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; Hướng dẫn 23-HD/BTCTƯ ngày 24-12-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về “Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố”.

Qua lấy ý kiến của đại biểu ngành Tổ chức xây dựng Đảng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, hầu hết các ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các văn bản trên. Đáng chú ý, về Quy định 219-QĐ/TƯ, các đại biểu đề nghị, Trung ương quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các ban đảng tỉnh ủy, thành ủy; làm rõ chức năng nhiệm vụ rồi đi đến thiết kế bộ máy, tổ chức bên trong phù hợp.

Việc tổ chức cơ cấu, số lượng cán bộ phải bảo đảm để thực hiện tốt nhiệm vụ, với mục tiêu là tinh giản toàn bộ hệ thống chính trị nhưng có thể tăng giảm cục bộ cho phù hợp. Việc bố trí số lượng phòng, biên chế các cơ quan tham mưu do Ban Bí thư quyết định khung thống nhất trên toàn bộ hệ thống và có tính đến vấn đề đặc thù để tránh tạo cơ chế “xin - cho” khi giao quyền chủ động về biên chế cho các tỉnh ủy, thành ủy...

Quốc Bình