Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

    Gốc

    NDĐT - Xét đề nghị của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 71 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19 ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125818&sub=68&top=40