Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/11

(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/11/2011 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh Đức Long

* CMX: Từ ngày 4/10 - 30/10/2011, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán hết 5.715.364 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX-HOSE) tương đương 43,23% số cổ phiếu lưu hành như đăng ký. Được biết, mục đích thực hiện giao dịch để thoái vốn tại doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần.

* VSC: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC - HOSE) đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh squys 3/2010 với doanh thu là 174,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 64,4 tỷ đồng. Đồng thời, VSC sẽ mua 3,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PSP), tương đương với 10,6% vốn điều lệ của công ty này.

* PAN: Từ ngày 4/11 - 4/12, Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng đăng ký mua 452.700 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN - HOSE). Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là 637.700 cổ phiếu, tương đương 5,52% tổng số lượng cổ phiếu PAN đang lưu hành. Giao dịch dự kiến qua phương thức thỏa thuận. Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* DCL: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL - HOSE) đã thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20%. Đồng thời, thông qua kế hoạch năm 2011 với doanh thu là 650 tỷ đồng, lợi nhuân trước thuế là 50 tỷ đồng và mức cổ tức cũng là 20%.

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, DCL sẽ phát hành 5.029.740 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Mục đích phát hành là nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư và tăng vốn điều lệ từ gần 100,6 tỷ đồng lên gần 150,9 tỷ đồng. Nguồn vốn hợp pháp sử dụng từ nguồn thặng du vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận tích lũy tại thời điểm 31/12/2010. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12 tới. Được biết, Đại hội cổ đông cũng thông qua việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

* AGR: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (mã AGR-HOSE) quý 3 vừa qua doanh thu đạt 270 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 6,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 138,8 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 124,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của AGR đạt 1.100,3 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh lên gần 976 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 103,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 103,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 92,1 tỷ đồng. EPS là 434,84 đồng.

AGR cho biết, doanh thu hoạt động kinh doanh giảm 139 tỷ đồng, tương đương 34%, do sự biến đọng giảm từ hoạt động doanh thu khác (doanh thu nghiệp vụ mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết) giảm 104 tỷ đồng và doanh thu tự doanh giảm 32 tỷ đồng.

Tổng chi phí giảm 111 tỷ đồng (33,6%) do cơ cấu chi phí quý 3 năm 2011 có phát sinh chủ yếu từ chi phí các hợp đồng môi giới chứng khoán ảnh hưởng chính tới sự biến động của chi phí trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 28 tỷ đồng (35,6%), do sự biến động giảm doanh thu lớn hơn sự biến động giảm chi phí so với cùng kỳ năm trước. Và lợi nhuận kế toán sau thuế giảm 9,7 tỷ đồng (16%), do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lãi trong quý 1/2011 so với cùng kỳ giảm 18,4% tỷ đồng.

* PLC: Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC - HNX) vừa cho biết, quý 3 năm nay, doanh thu thuần của PLC đạt 1.405,3 tỷ đồng, giảm 160 tỷ đồng, tương đương 12,85% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý vừa qua của công ty đạt 97,1 tỷ đồng, tăng 23,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010, tương đưogn tăng 32,5%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 tăng hơn 32,46% so với quý 3/2010 do: Hoạt động kinh doanh quý 3/2011 tiếp tục ổn định và tăng trưởng, sản lượng tiêu thụ quý 3/2011 cao hơn so với thực hiện quý 3/2010 dẫn đến doanh thu thuần tăng 12,85%, lãi gộp tăng 26,45%.

Chi phí tài chính quý 3/2011 là 26,096 tỷ đồng giảm 17,02% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó: chi phí lãi vay là 19,667 tỷ, lỗ chênh lệch tỷ giá là 6,429 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng cao do dư nợ vay và mức lãi suất tiền vay tại các Ngân hàng của Công ty tăng so với cùng kỳ. Chi phí kinh doanh quý 3/2011 là 89,245 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Công ty tăng như chi phí vận tải, chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng tăng do chịu ảnh hưởng của chỉ số CPI tăng.

* PGS: Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS - HNX) báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PGS đạt 1.434,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 15 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 126,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 109,47 tỷ đồng, EPS là 2.127 đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 4.098,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 316,34 tỷ đồng và EPS là 5.905 đồng.

* TBX: Ngày 5/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 29/12, Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ thanh toán là 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long. Kim khí Thăng Long được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng từ tháng 8/2010 nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán là vi phạm quy định tại Điều 52, 53 Luật Chứng khoán và Điều 9 Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kim khí Thăng Long bị phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.