Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Người bận rộn chưa chắc đã là người làm việc hiệu quả. Và đây là cách để nhìn nhận họ...

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 1

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 2

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 3

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 4

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 5

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 6

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 7

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 8

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 9

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 10

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 11

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - Ảnh 12

Theo Eva