Sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014, để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, các dự án do thành phố quản lý được phân bổ 54 tỷ đồng, trong đó 20 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hai dự án trạm bơm, 11 tỷ đồng bổ sung vốn cho một dự án kiên cố hóa kênh, mương, 23 tỷ đồng bổ sung vốn một dự án giao thông nông thôn và bố trí vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư một dự án mới. Các dự án do cấp huyện quản lý được phân bổ 46 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ đồng thực hiện năm dự án giao thông nông thôn, sáu tỷ đồng thực hiện một dự án kiên cố hóa kênh, mương.

Các dự án kể trên đều quan trọng, cấp thiết phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Do đó, chủ đầu tư các dự án và các sở, ngành, ban, cơ quan chức năng cần khẩn trương chung tay, góp sức, ý thức trách nhiệm cao triển khai thực hiện. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, xây lắp, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng công trình, quản lý, sử dụng hiệu quả đồng vốn theo đúng quy định về đầu tư xây dựng. Tiến hành nhanh các thủ tục vay vốn, ứng vốn, thanh toán khối lượng, hạng mục, nghiệm thu quyết toán công trình. Không để nợ đọng, dây dưa, gây khó khăn ảnh hưởng tiến độ, chất lượng thi công, làm chậm việc hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Các dự án công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đầu tư bằng vốn vay, do đó cần bảo đảm tiến độ đầu tư hoàn thành công trình và tổ chức khai thác hợp lý, hiệu quả công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nguồn thu để hoàn trả vốn, lãi vay. Các dự án đòi hỏi chủ đầu tư và các cấp, ngành phải quản lý chặt chẽ đồng vốn đầu tư, thực hành tiết kiệm, bảo đảm nguyên tắc, yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, chấp hành kỷ luật, kỷ cương...

Trong khi kinh tế còn khó khăn, thị trường sức mua hạn chế, nếu giải ngân tốt, kịp thời, phù hợp tiến độ, năng lực thi công, đối với 100 tỷ đồng phân bổ cho các dự án, sẽ tạo ra cầu về vật tư, hàng hóa, dịch vụ sôi động của khu vực nông thôn Thủ đô, kích hoạt tăng trưởng các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Cùng với đó, việc đẩy nhanh thực hiện các dự án, công trình góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản. Do đó, công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án cần gắn với Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, để có thể huy động hiệu quả các nguồn lực, khả năng kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng công trình.

AN VŨ