Sự ảnh hưởng của nano SiO2 đến các tính chất bê tông chất lượng cao

Áp dụng nano SiO2 (NS) vào hỗn hợp bê tông để cải thiện các tính chất cơ học của bê tông chất lượng cao (BTCLC) đã trở thành lĩnh vực...

ThS. NGÔ VĂN THỨC

Trường Đại học Xây dựng miền Tây

PGS. TS. BÙI TIẾN THÀNH

TS. NGUYỄN VĂN HẬU

Trường Đại học Giao thông vận tải

Nhóm tác giả

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/su-anh-huong-cua-nano-sio2-den-cac-tinh-chat-be-tong-chat-luong-cao-d82758.html