SSP-STM - “Văn phòng” bên cạnh nhà quản lý

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Đây là giải pháp do trung tâm Giải Pháp Phần Mềm SSP-SOFT cung cấp, có tên gọi là “Hệ thống điều hành trực tuyến SSP-STM” được thiết kế chạy dưới dạng web.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11373&t=pcolarticle