SSI: Chuẩn bị phát hành 1,5 triệu cổ phiếu ESOP

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố thông tin về việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên (ESOP).

Ngày 28/4/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên của SSI đã thông qua Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ chấp thuận phát hành 1.500.000 cổ phiếu và 3.500.000 quyền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho nhân viên.

Thực hiện Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phần cho nhân viên sau khi hoàn tất thủ tục báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo quy định của Thông tư số 18/2007/TT-BTC trong tháng 11/2011.