SPM: Đầu tư 25 triệu USD hỗ trợ xây dựng nhà máy dược tại Myanmar

(NDHMoney) Công ty Cổ phần S.P.M (SPM-HOSE) vừa công bố nghị quyết của đại hội cổ đông thường niền năm 2010.

Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của SPM đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phương án phân phối thu nhập năm 2009, kế hoạch kinh donah phát triển cùng các quyết sách quan trọng năm 2010. Cụ thể, SPM thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 là 15 tỷ đồng bằng tiền, đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền với số tiền là 7,4 tỷ đồng. Đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010: doanh thu thuần đạt 245 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ngành dược đạt 85 tỷ đồng, lợi nhuận đầu tư đạt 45 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 20%. Đại hội cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị triển khai góp 30 tỷ đồng thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Ánh Sao Việt, theo tỷ lệ SPM đang nắm giữ tại công ty này; hỗ trợ xây dựng nhà máy dược phẩm tại Myanmar với tổng mức đầu tư 25 triệu USD.