Sơn La sửa đổi chính sách khuyến khích, khen thưởng trong GD-ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La công bố dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Sơn La trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Nội dung dự kiến sửa đổi như sau:

Học sinh tiểu học có các năm học của cấp học được khen thưởng, đạt thành tích hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện của các năm học. Đối với năm học 2012 - 2013 và 2013 - 2014 đạt loại giỏi; đối với năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016 có kết quả các môn học đánh giá định kỳ cuối năm học đạt điểm 9, 10 và kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục ở mức “Hoàn thành”, về Năng lực và Phẩm chất đều ở mức “Đạt”

Sửa đổi dòng thứ 4, tiết a, điểm 1.2, mục 1, bỏ cụm từ “Tiểu học”: Riêng đối với học sinh: THCS, THPT, trung tâm GDTX có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên trong tất cả các năm học của cấp học thì được hưởng chế độ theo mức thưởng tương ứng nêu trên.

Riêng đối với học sinh Tiểu học có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, có kết quả trong tất cả các năm học của cấp học: Có kết quả bài kiểm tra các môn học đánh giá định kỳ cuối năm học đạt điểm 7 trở lên và kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục ở mức hoàn thành “Năng lực” và “Phẩm chất” đều ở mức “Đạt” của các năm học. Đối với năm học 2012 - 2013 và 2013 - 2014 đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Sửa đổi cộng đầu dòng thứ nhất và thứ hai của gạch đầu dòng thứ nhất, tiết c, điểm 1.2, mục 1: Học sinh tiểu học

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

Có kết quả các môn học đánh giá định kỳ cuối năm học đạt điểm 7 trở lên và kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục ở mức “Hoàn thành”; “Năng lực” và “Phẩm chất” ở mức “Đạt”

Sửa đổi nội dung tiết 1.5.1, điểm 1.5, mục 1: Bỏ cụm từ “thi giao lưu học sinh giỏi Toán-Tiếng Việt cấp Tiểu học”

Bổ sung mục 2, điểm 2.5: Chế độ thưởng cho danh hiệu giáo viên làm công tác tổng phụ trách Đội giỏi

Cấp huyện, thành phố: Mức thưởng 1.500.000,0 đồng

Cấp tỉnh: Mức thưởng 3.000.000,0 đồng

Cấp quốc gia: Mức thưởng 5.000.000,0 đồng

Bổ sung mục 2, điểm 2.6: Chế độ thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu làm công tác chủ nhiệm giỏi

Cấp huyện, thành phố: Mức thưởng 1.000.000,0 đồng

Cấp tỉnh: Mức thưởng 1.500.000,0 đồng

Cấp quốc gia: Mức thưởng 3.000.000,0 đồng

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã ban hành một số chính sách về khuyến dạy, khuyến học; chính sách về đào tạo, bồi dưỡng công chức và cán bộ chính quyền cơ sở; chính sách thu hút lao động có trình độ cao nhằm thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực.

Chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo của tỉnh, đã tác động đến chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên.