Sơn La lưu ý thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La gửi văn bản đến các phòng GD&ĐT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018.

Trong đó, yêu cầu tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trường học theo phân cấp triển khai thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018 theo đúng Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 2353/UBND-KGVX ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh, Công văn số 1188/SGDĐT-KHTC ngày 02/8/2017 của Sở GD&ĐT.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ miễn, giảm học phí đối với học sinh diện chính sách theo đúng Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học, tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ ngày 1/1/2018, thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mẩm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện giãn thời gian thu học phí, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

Các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở trường học tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm theo quy định.