SƠN LA: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 PHẢI HÀI HÒA LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN

# Chương trình Chuyển động 365 ngày 11/11 chúng tôi đã phản ánh về những kiến nghị của cử tri có đất bị thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị số 1 tại phường Chiếng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bất cập ở chỗ thành phố Sơn La đã ban hành nhiều văn bản nhằm thu hồi đất để bàn giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền trong khi chưa có sự đồng thuận của người dân. Chính quyền địa phương nói gì về việc này? Câu trả lời có ngay trong phóng sự sau.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/11/son-ladu-an-khu-do-thi-so-1-phai-hai-hoa-loi-ich-cua-nguoi- dan/278041