SƠN LA BIỂU DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC

    Trong năm 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại. Trong đó gần 120 tổ chức cơ sở đảng 'Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'; 451 tổ chức cơ sở đảng 'Hoàn thành tốt nhiệm vụ', 27 tổ chức cơ sở đảng 'Hoàn thành nhiệm vụ', không có tổ chức cơ sở đảng 'Không hoàn thành nhiệm vụ'. Tại hội nghị, Tỉnh ủy Sơn La đã tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2016 -2020 cho 2 tập thể; Bằng khen cho 2 tập thể 'Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ' năm 2020...

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/3/son-la-bieu-duong-to-chuc-dang-va-dang-vien-xuat-sac/551957