Soi bóng tiền nhân

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Việt sử giai thoại (*) gồm 439 giai thoại về các nhân vật lịch sử Việt Nam được nhà giáo, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần - cần mẫn, say mê ghi lại những bài học về đạo làm người, về nhân cách và nếp sống văn hóa của tổ tiên trong lịch sử nước nhà

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/sachvacuocsong/2008/3/145331