Sóc Trăng chấn chỉnh việc thu Quỹ Vì người nghèo

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng "yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp vận động gây Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sóc Trăng lần thứ I đạt hiệu quả cao và trên tinh thần tự giác, tự nguyện; không ép buộc, trừ lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị".

>> Sóc Trăng: Trừ tiền ủng hộ quỹ, làm kém ý nghĩa phong trào "Vì người nghèo" Liên quan đến việc nhiều địa phương ở tỉnh Sóc Trăng có chủ trương trừ lương cán bộ công chức cho Quỹ "Vì người nghèo" một cách tùy tiện gây bức xúc trong dư luận, mất ý nghĩa của cuộc vận động, ngày 25/11, ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã ký Công văn số 1892/CTUBND-HC gửi các cơ quan, ban ngành, các địa phương trong tỉnh với nội dung: "Việc thu tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo theo hình thức trừ vào lương tháng 12/2009 của cán bộ, công chức với mức 10 ngày lương hoặc trừ lương (…) làm ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp". Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng "yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp vận động gây Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sóc Trăng lần thứ I đạt hiệu quả cao và trên tinh thần tự giác, tự nguyện; không ép buộc, trừ lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị"