Sở TN&MT Sơn La: 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày 12/9/2003, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (TN&MT) được thành lập, trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường. 15 năm đã trôi qua, với quyết tâm vượt khó, cán bộ, công chức, viên chức Sở TN&MT Sơn La đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Hội nghị triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2018

Kiện toàn cơ cấu tổ chức

Sau khi thành lập, Sở TN&MT Sơn La được giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên 6 lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.

Thời điểm ban đầu, Sở TN&MT chỉ có 72 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng với 7 phòng chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tại cấp huyện, chỉ có phòng Nông nghiệp – Địa chính, chưa thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường, cấp xã có cán bộ phụ trách công tác địa chính, địa chính - xây dựng, địa chính - lâm nghiệp, chưa thống nhất bộ máy làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường giữa tỉnh, huyện và xã trong toàn tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn... chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, những năm qua, tổ chức, bộ máy của ngành không ngừng được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, năm 2018, Sở TN&MT đã xây dựng phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc sở từ 9 phòng, đơn vị giảm xuống còn 6 phòng thuộc Sở. Với các đơn vị sự nghiệp giảm đầu mối từ 5 đầu mối xuống 4 đầu mối.

Cùng với sự trưởng thành của Sở TN&MT, hệ thống Phòng TN&MT cấp huyện được thành lập và đi vào hoạt động nề nếp tại 12/12 huyện, thành phố, là cơ quan tham mưu tích cực cho UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nâng cao tính minh bạch trong việc giải quyết thủ hành chính, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ sự nghiệp.

Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý địa chính, TN&MT cấp xã cũng được kiện toàn, với hơn 300 cán bộ, thường xuyên được tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu ngày một cao của công tác tham mưu, quản lý.

Đoàn kiểm tra Sở TN&MT kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường với HTX xây dựng và phát triển nông thôn Mường Chanh, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn

Nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn

Trong từng lĩnh vực cụ thể, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp của các ngành, địa phương, Sở TN&MT đã nỗ lực tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong đó, từ đầu năm 2018 tới nay, Sở TN&MT đã ban hành trên 3.000 văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Các văn bản được ban hành bám sát yêu cầu thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực TN&MT. Công tác tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh, ban hành các văn bản theo thẩm quyền phù hợp quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Luôn xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, Sở đã hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện, báo cáo thống kê đất đai năm 2017 tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch khai thác quỹ đất tạo nguồn thu từ đất năm 2018, giải quyết vướng mắc trong việc sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất với các tổ chức doanh nghiệp, cơ chế bồi thường, hỗ trợ với người nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp của các tổ chức kinh tế có nguồn gốc đất từ các nông, lâm trường khi Nhà nước thu hồi đất. Tập trung rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức trên toàn tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai.

Trong công tác bảo vệ môi trường, hàng năm, Sở xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường; bố trí, phân bổ ngân sách sự nghiệp môi trường của tỉnh. Năm 2018, đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai phòng ngừa, ứng phó, khắc phục vụ việc, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ô nhiễm nguồn nước cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn. Trong 6 tháng đầu năm, đã trình UBND tỉnh phê duyệt 12 báo cáo ĐTM, 1 quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, 4 giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Tổ chức thẩm định, xác nhận 11 kế hoạch bảo vệ môi trường, cấp 2 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, xác nhận 2 cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn 55 tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Lĩnh vực khoáng sản, trình UBND tỉnh cấp 3 giấy phép thăm dò khoáng sản, 6 giấy phép khai thác khoáng sản, 7 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ 1 đơn vị. Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước, triển khai dự án Lập phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt với Nhà máy nước số 1, 2 thành phố Sơn La và Nhà máy nước Mai Sơn. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với 4 tổ chức với 35 quyết định phê duyệt. Cấp 14 giấy phép tài nguyên nước… Tình trạng hoạt động tài nguyên nước không có giấy phép, hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép đã được hạn chế.

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Sốp Cộp thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ

Đặc biệt, trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, trong 6 tháng năm 2018, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 14/18 đơn thư, đạt 80% tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu kiện đột xuất. Triển khai 8 cuộc thanh, kiểm tra pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản với các tổ chức trên địa bàn. Qua đó, phát hiện hành vi vi phạm của 18 đơn vị chưa hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải chưa đúng nội dung báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh phê duyệt, chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, chưa lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định….

Có thể nói, thời gian qua, để đạt được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc Sở TN&MT; tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ của tập thể cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành. Đặc biệt, là lòng yêu mến, hăng say với nghề, có ý thức tự xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị nghề nghiệp, chủ động sáng tạo, không ngừng tự rèn luyện, học tập để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, vận dụng vào thực tiễn công tác, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Thanh, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, xả nước thải vào nguồn nước với các cơ sở sản xuất cà phê. Tập trung triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án theo kế hoạch năm 2018 của ngành TN&MT.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số tiếp cận đất đai thuộc chức năng quản lý của ngành. Tiếp tục triển khai Dự án Quy hoạch tài nguyên nước (nội dung phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 2030. Điều tra, đánh giá khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý các phòng, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về TN&MT.