Sở Nội vụ trả lời các kiến nghị của cử tri về phân định ranh giới, tuyển dụng giáo viên, chi trả phụ cấp, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế

Sở Nội vụ Nghệ An vừa có văn bản trả lời các ý kiến cử tri về các vấn đề phân định ranh giới, chi trả phụ cấp, tuyển dụng giáo viên, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm...

Thực hiện Công văn số 7406/UBND-TH ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Sở Nội vụ đã có văn bản trả lời các ý kiến cử tri, cụ thể:

* Cử tri xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong kiến nghị đẩy nhanh việc phân định ranh giới giữa hai xã Nậm Nhoóng và Cắm Muộn, thông báo tiến độ thực hiện, thời điểm bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính về cho xã quản lý, sử dụng. Cử tri đã kiến nghị từ trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện còn chậm.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp (Gọi tắt là dự án 513). Trong những năm qua, tuyến địa giới hành chính giữa xã Nậm Nhoóng và xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong đã được lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính xong, được phân định rõ ràng về ranh giới giữa hai xã và các địa phương đã ký xác nhận pháp lý đầy đủ hoàn thành vào các bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC theo quy định.

Thời gian tới, trong Quý IV/2023, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh để trình Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan thẩm định phê duyệt hồ sơ địa giới hành chính các cấp cho tỉnh Nghệ An. Sau khi có kết quả phê duyệt chính thức về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp, Sở Nội vụ sẽ tổ chức bàn giao lại hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính về cho các địa phương để quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.

* Cử tri Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu phản ánh UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế, số lượng giáo viên được tuyển dụng không đủ đáp ứng yêu cầu quy mô số lớp, số học sinh. Kiến nghị tăng số lượng biên chế và số lượng giáo viên tuyển dụng cho 3 cấp học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Trả lời:

- Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định định mức mức giáo viên tối đa trên lớp.

- Khoản 2, Điều 9, Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định: Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trong những năm qua, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An có các Văn bản số 299/BC-UBND ngày 11/6/2020, số 466/BC-UBND ngày 19/8/2020, số 243/BC-UBND ngày 29/4/2021, số 305/BC-UBND ngày 13/5/2022, số 581/BC-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh báo cáo và làm việc trực tiếp với Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trình và được Bộ Chính trị bổ sung 2.820 biên chế (là tỉnh được bổ sung nhiều nhất trong 27.850 biên chế bổ sung cho cả nước.

- Do tỷ lệ học sinh trên lớp trên địa bàn tỉnh mới xấp xỉ 80% định mức tối đa của Điều lệ trường học, nên chưa đủ cơ sở để Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tăng thêm biên chế cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Để bố trí giáo viên theo định mức tối đa: UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng tỷ lệ học sinh trên lớp (tiệm cận với sỹ số học sinh trên lớp tối đa) và sát nhập các trường có quy mô nhỏ để bố trí giáo viên theo định mức tối đa.

- Triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ; Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 423/SNV-TCBC ngày 05/3/2021,

Công văn số 671/SNV-TCBC ngày 29/3/2022, Công văn số 801/SNV-TCBC ngày 04/4/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Để tạo điều kiện chủ động cho UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 931/SNV-TCBC ngày 12/6/2017 khuyến khích các cơ quan, đơn vị đăng ký thí điểm khoán số người làm việc theo định mức tối đa trên sỹ số học sinh trên lớp tối đa, song đến nay UBND các huyện, thành phố, thị xã vẫn chưa mạnh dạn nhận thí điểm. Sở Nội vụ rất mong ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu, tham mưu UBND huyện Quỳnh lưu đăng ký thí điểm thực hiện Công văn số 931/SNV-TCBC của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị cử tri tỉnh nhà đồng hành với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã để nâng tỷ lệ học sinh trên lớp tiệm cận với sỹ số tối đa và ủng hộ chủ trương sát nhập các trường có quy mô nhỏ nhằm nâng định mức giáo viên trên lớp đạt định mức tối đa.

* Cử tri Lê Khánh Kiều - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thái Hòa kiến nghị trong công tác quản lý biên chế ngành Giáo dục cần bổ sung biên chế kịp thời và thực hiện tinh giảm biên chế phù hợp (không cắt giảm biên chế giáo viên trong thời điểm quy mô trường, lớp tăng); tăng cường phân cấp trong quản lý biên chế giáo dục theo hướng: UBND tỉnh quản lý tổng số lượng biên chế và biên chế từng cấp học; UBND cấp huyện chủ động tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Nội vụ và chịu trách nhiệm đối với số lượng, cơ cấu biên chế tỉnh giao.

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Chính phủ thì việc phê duyệt cơ cấu, chức danh, vị trí, số lượng người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giảm biên chế là một trong các khâu quan trọng, không thể tách rời trong việc quản lý biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 15/9/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 2601/SNV-TCBC về phân cấp quản lý biên chế viên chức; trong đó, khuyến khích UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký thí điểm nhận phân cấp công tác quản lý biên chế viên chức theo hướng: UBND cấp huyện chủ động trong việc xác định cơ cấu, chức danh, vị trí, số lượng viên chức tuyển dụng và thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Sở Nội vụ rất mong ông Lê Khánh Kiều - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thái Hòa, tham mưu UBND thị xã Thái Hòa đăng ký thí điểm thực hiện Công văn số 2601/SNV-TCBC của Sở Nội vụ.

* Cử tri Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa kiến nghị UBND tỉnh tham mưu trình HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ để kịp thời động viên và đảm bảo quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định mới về mức hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng là Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các đoàn thể ở khối, xóm; mức hỗ trợ đề nghị phù hợp với mức tăng lương cơ sở hiện nay.

Trả lời:

Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo đó có sự điều chỉnh để giải quyết những bất cập về mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, Sở Nội vụ đang triển khai rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong phiên họp cuối năm 2023.

* Cử tri Nguyễn Châu Hòa, trú tại xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ kiến nghị có chính sách hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho Bí thư, Xóm trưởng, Trưởng ban Công tác mặt trận tại các khối, xóm.

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đã quy định mức phụ cấp cho Bí thư, Trưởng xóm (khối, bản), Trưởng ban Công tác mặt trận đã bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Sau khi có kiến nghị cử tri về những bất cập phụ cấp đối với người đã được hưởng chế độ hưu trí đảm nhận chức danh Bí thư, Trưởng xóm (khối, bản), Trưởng ban Công tác mặt trận, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, theo đó bỏ cụm từ “đã bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm y tế”.

Triển khai Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023, của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đang thực hiện rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong phiên họp cuối năm 2023. Theo đó có sự điều chỉnh để giải quyết những bất cập về mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đức Dũng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/so-noi-vu-tra-loi-cac-kien-nghi-cua-cu-tri-ve-phan-dinh-ranh-gioi-tuyen-dung-giao-vien-chi-tra-phu-cap-ho-tro-mua-the-bao-hiem-y-te-post276991.html