Sở Nội vụ Hà Nội nêu lý do 63 GV học xong thạc sỹ không được hỗ trợ kinh phí

Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở GD&ĐT Hà Nội chưa được UBND TP quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ.

Ngày 14/6, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Đình Cảnh - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về phản ánh giáo viên ở Hà Nội không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học. Theo đó, nhiều giáo viên phản ánh, họ có quyết định cử đi học thạc sỹ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (năm 2019) nhưng học xong không được nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo.

"Các giáo viên không nắm được quy chế, nội quy và phản ánh không đúng", ông Cảnh cho hay.

Theo văn bản của Sở Nội vụ, xuất phát từ yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐ ngày 19/7/2002 quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, trong đó "giao Ủy ban Nhân dân Thành phố xây dựng và thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học trẻ, chuyên gia giỏi, người có trình độ tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô".

 Ảnh bằng thạc sỹ của một giáo viên đã học xong thạc sỹ. (Ảnh: NVCC)

Ảnh bằng thạc sỹ của một giáo viên đã học xong thạc sỹ. (Ảnh: NVCC)

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành: Quyết định số 168/2002/QĐ-UBND ngày 19/7/2002 về việc quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao; Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 về việc thành lập Quỹ Ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội).

Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội được thành lập nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội.

"Quyết định cử đi đào tạo sau đại học của Ủy ban Nhân dân Thành phố, là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ.

Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội", văn bản báo cáo của Sở nêu.

Về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã có Văn bản số 1230/UBND-NC ngày 25/4/2024 giao Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội “tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định cử đi đào tạo, quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học”.

"Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (trong đó có Nghị quyết số 14/2013/NQHĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố và Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND Thành phố) trình Thành phố ban hành sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành”, văn bản nêu.

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/so-noi-vu-ha-noi-neu-ly-do-63-gv-hoc-xong-thac-sy-khong-duoc-ho-tro-kinh-phi-post243435.gd