Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/so-ket-cong-tac-tuyen-giao-6-thang-dau-nam-45917.htm