Sở được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án thế nào?

Sở được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án thế nào? - Ảnh 1

Ông Long cũng muốn biết, trong trường hợp nêu trên có yêu cầu năng lực của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư (giám đốc) về hoạt động xây dựng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, theo quy định của pháp luật về xây dựng, trường hợp chủ đầu tư chưa có ban quản lý dự án thì cần có quyết định thành lập ban quản lý dự án và phân giao nhiệm vụ cụ thể công việc của các thành viên tham gia quản lý dự án theo đúng năng lực để thực hiện công việc.

Theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn