Sinh viên sản xuất giấy từ phân voi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

    Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng một nhóm sinh viên nghiên cứu và sản xuất giấy từ phân voi bằng phương pháp thủ công.

    Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-sinh-vien-san-xuat-giay-tu-phan-voi-trong-thao-cam-vien-sai-gon-ar685835.html