Sinh viên các trường đại học, cao đẳng học ba môn lý luận chính trị bắt buộc

    Gốc

    ND - Sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2008 sẽ học ba môn học lý luận chính trị bắt buộc gồm: Những nguyên  lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119013&sub=74&top=41