SHB họp đại hội cổ đông bầu nhân sự Hội đồng quản trị vào tháng 1/2014

BizLIVE - Ngày đăng ký cuối cùng là 31/12/2013. Thời gian thực hiện đại hội cổ đông là tháng 1/2014.

Nguồn Internet

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (mã SHB).

Theo đó, SHB sẽ chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ngày đăng ký cuối cùng là 31/12/2013. Thời gian thực hiện đại hội cổ đông là tháng 1/2014.

Hiện Hội đồng quản trị của SHB gồm 7 thành viên, Chủ tịch là ông Đỗ Quang Hiển, 6 người còn lại là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó ông Nguyễn Văn Lê kiêm nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Lê Quang Thung là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.