Sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại Kỳ họp thứ 4

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  17 liên quanGốc

  Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, đại diện Bộ Nội vụ đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành và vấn đề nhân sự Bộ Y tế.

  Việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng đảm bảo đúng quy định

  Theo đó, trả lời câu hỏi liệu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng có trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với đồng chí Đào Hồng Lan hay không, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, bộ trưởng là người đứng đầu của bộ, lãnh đạo công tác của bộ, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

  Việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Theo quy trình, quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ thực hiện giao quyền.

  “Tới đây, tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: VGP.

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: VGP.

  Đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư

  Về câu hỏi liên quan đến chủ trương sắp xếp bộ máy các bộ, ngành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh, quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là nhất quán sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giảm tối đa các tổ chức trung gian.

  Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện việc rà soát, đánh giá hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  Các bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đảm bảo đúng tiêu chí của Chính phủ. Theo đó, các tổ chức, đặc biệt là các tổng cục, nếu không đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47 hay Nghị định số 120 thì đều đề xuất, báo cáo với Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí.

  "Ban Chỉ đạo của Chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ đã cho ý kiến về các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ này. Các bộ đang hoàn thiện lại theo các ý kiến của Ban Chỉ đạo để báo cáo Chính phủ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ trước khi ban hành", Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết.

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm, đến nay, mới chỉ có Bộ Thông tin và Truyền thông có Nghị định ban hành chức năng, nhiệm vụ. Các bộ đang hoàn thiện theo thủ tục, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới.

  Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, theo chủ trương thì chắc chắn sau khi sắp xếp, tinh giản bộ máy, sẽ tinh giản được biên chế. Sau khi sắp xếp tinh gọn các bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành để triển khai Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2020-2026. Trong đó tiếp tục giảm 5% biên chế khối hành chính, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

  Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư của các đơn vị, trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, ngành mình. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

  Để đảm bảo nguyên tắc sắp xếp đối với cán bộ dôi dư, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã cho chủ trương tại Kết luận số 74 về sắp xếp cán bộ dôi dư hoặc sắp xếp số lượng cấp phó. Theo đó, đề nghị các bộ, ngành phải bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18. Đồng thời, quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế.

  Chế độ chính sách cụ thể vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.

  Ngọc Anh

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17333/se-trinh-quoc-hoi-phe-chuan-bo-truong-bo-y-te-tai.aspx