Sẽ kiểm toán hàng loạt 'đại dự án giao thông' trong năm 2018

Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn kiểm toán là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải như Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội...

Sẽ thực hiện kiểm toán dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông trong năm 2018.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành quyết định về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ tập trung kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế; các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Cụ thể, Trong Kế hoạch kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ đẩy nhanh việc triển khai các cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, kịp thời cung cấp thông tin cho Hội đồng nhân dân địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 theo quy định.

Ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện kiểm toán chuyên đề liên quan đến công tác quản lý thuế, kê khai nộp thuế, chống thất thu thuế, Kiểm toán Nhà nước sẽ đưa nội dung kiểm toán công tác quản lý thuế, kê khai, nộp thuế, chống khai man, trốn thuế thành nội dung kiểm toán trọng yếu trong các cuộc kiểm toán liên quan đến thu ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung kiểm toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án, công trình lớn được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm.

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tập trung kiểm toán việc quản lý, điều hành NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan. Kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào 03 trọng tâm:

Kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công.

Trong đó, kế hoạch kiểm toán ưu tiên lựa chọn kiểm toán là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư...

Ngoài ra, theo kế hoạch sẽ tiến hành kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, khu vực công theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn: Dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1; Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - giai đoạn 2.

Kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế, nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế...

N.MẠNH