Sẽ không còn người cao tuổi phải ở nhà tạm

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh cần thực hiện cho được mục tiêu 100% người cao tuổi không sống trong nhà tạm vào năm 2010.