Sẽ giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về phát triển KHCN

VOV.VN - Trong đó, tập trung vào việc giám sát đổi mới chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ...

Tại Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam chiều 11/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật khoa học- Công nghệ là việc làm hết sức có ý nghĩa gắn với nội dung trọng điểm là quốc sách và là 1 trong 3 khâu đột phá. Những nội dung trong giám sát đưa ra là tương đối mới, đối tượng giám sát là các đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, cơ quan nghiên cứu trong việc thực hiện Luật khoa học công nghệ nhằm khẳng định những mặt tốt, mặt đúng đắn, đồng thời phát hiện mặt bất hợp lý trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật KH&CN.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong việc phối hợp triển khai giám sát này, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật và các thành viên là tổ chức có nhiều kinh nghiệm và lực lượng chủ lực chính trong thực và Mặt trận sẽ cùng Liên hiệp tham gia giám sát tại các cơ sở.

“Đây là việc làm mới cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trước mắt là tạo cơ chế cách làm để sau 1 năm triển khai giám sát ở Trung ương sẽ có tổng kết rút kinh nghiệm và bàn giao quy trình cho các địa phương triển khai thực hiện”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.

Việc phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại bộ, ngành và địa phương; Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật khoa học và công nghệ; Phát huy vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật khoa học và công nghệ, góp phần để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ; đồng thời, có cơ sở để biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu. Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó nâng cao tiềm lực về phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo chương trình phối hợp việc giám sát tập trung vào giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật khoa học và công nghệ, việc thực hiện các chế độ, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân; trong đó, tập trung vào việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ; Giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại bộ, ngành và địa phương; Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, các chế độ, chính sách về ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ tới các tổ chức, cá nhân với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp./.