Sẽ đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào 13/2

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Sau khi phát hành, trái phiếu được niêm yết tại sàn Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=127734