Sẽ có thêm một công ty mua bán nợ?

Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đang nghiên cứu việc thành lập một công ty mua bán nợ, trực thuộc DIV...