Sẽ có nhiều rủi ro trong quản lý thuế thu nhập cá nhân

Do tính thuế lũy tiến nên dễ xảy ra tình trạng người nộp thuế cố tránh áp dụng bậc thuế cao nhất bằng cách phân bổ thu nhập cho các đối tượng khác nhau