Sẽ cắt giảm 3.868 biên chế nhà nước

Chính phủ sẽ kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế.

Sẽ cắt giảm 3.868 biên chế nhà nước - Ảnh 1

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%, tương đương với kế hoạch năm 2016. Chỉ tiêu CPI và tổng kim ngạch xuất khẩu tương đương thực hiện năm 2016. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đặt mục tiêu khoảng 31,5% GDP, cao hơn mục tiêu năm 2016 nhưng vẫn hơn thực hiện.

>> GDP năm 2017 kế hoạch tăng 6,7%, bội chi NSNN không quá 3,5% GDP

Xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương là một trong 9 giải pháp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, không để nợ đọng văn bản, tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục, tăng cường công khai, minh bạch; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nhân rộng mô hình trung tâm hành chính tập trung tại những địa phương có đủ điều kiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử cũng là nhiệm vụ được Chính phủ đề ra. Theo đó, cần hình thành cơ chế tương tác giữa Chính phủ, các ngành, các cấp với doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử và hoàn thiện, đổi mới quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, sẽ tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan hành chính cấp trên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chính phủ cũng đề ra nhiệm vụ phải rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đổi mới công tác quản lý và thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Một trong những hạn chế yếu kém trong năm 2016 được Thủ tướng chỉ ra đó là việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiệm vụ trong năm tới, Chính phủ sẽ kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiệm vụ trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.; phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tập trung xử lý các vụ án lớn, xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nàm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.