SD2 đặt kế hoạch lợi nhuận 30 tỷ đồng

(ĐTCK-online) Sáng 24/3, ĐHCĐ của CTCP Sông Đà 2 (SD2) đề ra kế hoạch doanh thu năm 2011 là 419,4 tỷ đồng; lợi nhận trước thuế 30 tỷ đồng. Theo chiến lược phát triển 2011 - 2015, Công ty phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD bình quân hàng năm khoảng 8%.

SD2 hiện có vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Sông Đà nắm 49% vốn điều lệ. Theo báo cáo kết quả kinh doanh của HĐQT, tổng doanh thu năm 2010 là 389,706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 17,605 tỷ đồng.