Sau năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 63/2013/QĐ-TTg quy định lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp dộ thị trường điện lực Việt Nam. Theo đó, thị trường điện lực được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ.

Ảnh minh họa

Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1) thiếp tục được thực hiện đến hết năm 2014. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2) sẽ được thực hiện thí điểm từ năm 2015 đến năm 2016 và từ năm 2017 đến năm 2021 sẽ thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh. Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được thực hiện thí điểm từ năm 2021 đến năm 2023 và thực hiện hoàn chỉnh từ sau năm 2023.

Thị trường điện lực hoạt động theo các nguyên tắc chung: Đơn vị truyền tải điện, phân phối điện cung cấp dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện; Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực cung cấp dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Các đối tượng tham gia thị trường điện phải trả phí, giá khi sử dụng các dịch vụ điều độ hệ thống diện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, truyền tải điện, phân phối điện và các dịch vụ khác trong thị trường điện lực...

Bên cạnh các nguyên tắc chung, Quyết định cũng quy định rõ các nguyên tắc hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Cụ thể, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoạt động theo các nguyên tắc sau: Đơn vị bán lẻ điện mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện giao ngay để bán điện cho khách hàng sử dụng điện; Đơn vị bán lẻ điện được thành lập mới đáp ứng các điều kiện theo quy định được mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn diện để bán điện cho khách hàng sử dụng điện; khách hàng sử dụng điện đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường giao ngay.

Trong giai đoạn thí điểm, một số khách hàng sử dụng điện được lựa chọn để tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh...

Theo Thời báo ngân hàng - Vũ Lê