Sao Bắc Đẩu tổ chức chuỗi hội thảo về truyền thông hợp nhất

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 9/4/2008, nhân 12 năm hiện diện trên thị trường tích hợp hệ thống, công ty Sao Bắc Đẩu tổ chức chuỗi hội thảo về giải pháp truyền thông hợp nhất.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9662&t=pcolarticle