Sáng mãi tên anh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Liệt sĩ Dương Văn Bé nguyên là chiến sĩ của Đại đội 3, quận 6, Mặt trận Hà Nội. Chúng tôi đến phường Vĩnh Tuy, gặp bà Dương Thị Lộc chị dâu của liệt sĩ, người đã thay cha mẹ mất sớm tần tảo nuôi các em khôn lớn, sau đó tham gia Ban tiếp tế của Vĩnh Tuy Đoài, đưa cơm cho bộ đội chiến đấu ở Stai Quai (tháng 12-1946) và ông Dương Thắng, chính trị viên Đại đội 3, ông Dương Văn Sung, chiến sĩ ở tổ quân báo để hiểu rõ thêm về người chiến sĩ Anh hùng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127267&sub=50&top=37