Sang Israel học nghề nông

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    200 chỉ tiêu dành cho tu nghiệp sinh nông nghiệp với thời hạn tu nghiệp 11 tháng, trợ cấp tu nghiệp từ 675 USD - 750 USD/người/tháng

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090519122415766P0C1051/sang-israel-hoc-nghe-nong.htm