Sản xuất công nghiệp tăng 9,8%

    Báo Hải Quan
    Hải Quan
    Gốc

    (HQ Online)- Vượt lên những khó khăn của năm 2015, ngành công thương đã đạt được những kết quả khả quan. Để có được kết quả này một phần nhờ sự phục hồi khá ấn tượng của ngành sản xuất công nghiệp.

    Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/san-xuat-cong-nghiep-diem-nhan-cua-nam-2015.aspx