Sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn Hà Nội tăng 18,2%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đến hết năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP tăng 12,8% so với năm 2007. Đặc biệt khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tiếp tục có tốc độ tăng mạnh với mức tăng 18,2%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=119084